SUOMEN KRAV MAGA LIITTO RY SÄÄNNÖT

 

1. Yhdistyksen nimi


Yhdistyksen nimi on Suomen Krav Maga Liitto (SKML), ruotsiksi Finnish Krav Maga Fördundet Ry ja sen kotipaikka on Helsingin Kaupunki.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu


Suomen Krav Maga Liiton tarkoituksena on edistää, kehittää ja tehdä tunnetuksi krav maga itsepuolustus- ja lähitaistelumenetelmää sekä toimia edustamiensa krav maga yhdistysten valtakunnallisena keskusjärjestönä kilpa-, kunto-, nuoriso- ja muuhun kamppailulajeihin liittyvässä toiminnassa. Liitto toimii tiiviissä yhteistyössä muiden valtakunnallisten liikuntajärjestöjen sekä kansainvälisten krav maga järjestöjen kanssa.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi ja toimintansa tukemiseksi liitto järjestää koulutus-, valmennus-, harjoittelu-, kilpailu- ja tiedotustilaisuuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa, suorittaa voittoa tavoittelematonta urheiluvälineiden hankintaa ja jakelua jäsenilleen sekä edustaa jäseniään kansainvälisisissä krav maga keskusjärjestöissä ja muissa kansainvälisissä yhteyksissä.


3. Jäsenet


Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen suomalainen krav maga itsepuolustusmenetelmää harjoittava, Suomessa toimiva aatteellinen, rekisteröity yhdistys, jonka nimi ja säännöt ovat sellaiset, jotka liiton hallitus voi hyväksyä. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäsenyhdistysten tulee hyväksyttää sääntö- ja nimimuutoksensa liiton hallituksella. Liitolla on oikeus erottaa jäsenyhdistys, joka muuttaa sääntönsä tai nimensä sellaiseksi, että liiton hallitus ei niitä hyväksy.

Liitto voi valita kunniajäsenekseen henkilön, joka on erityisesti ansioitunut krav magan parissa. Kunniajäseneksi valinnan suorittaa liiton kokous hallituksen esityksestä. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.


4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen


Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu


Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

 

6. Hallitus


Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 1-3 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen


Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin sekä varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus


Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

 

9. Yhdistyksen kokoukset


Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen


Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

 

11. Varsinaiset kokoukset


Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan taikka yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen


Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.